About Us | Contact Us | Feedback
Powered by a China travel agency - Easy Tour China Tel: +86-773-3810160
Home > Facts > Ethnic Groups > Chinese Ethnic Groups

Chinese Ethnic Groups

Chinese population is made up of 56 ethnic groups. The Chinese government officially recognizes 55 national minorities except Han people. 55national minorities make up 8.41 percent of the total population but they are distributed over 50% of Chinese territory, mostly in the border regions. They are Mongolian, Hui, Tibetan, Uygur, Miao, Yi, Zhuang, Bouyi, Korean, Manchu, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazak, Dai, Li, Lisu, Wa, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, Mulam, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelo, Xibe, Achang, Pumi, Tajik, Nu, Ozbek, Russian, Ewenki, Benglong, Bonan, Yugur, Jing, Tatar, Drung, Oroqen, Hezhen, Moinba, Lhoba and Gelo.

Click to view the introduction to Chinese 56 ethnic groups

Questions & Comments

Name (* required)
Mail (will not be published) (* required)
Verify Code:

在线客服