About Us | Contact Us | Feedback
Powered by a China travel agency - Easy Tour China Tel: +86-773-3810160 USA/CA:1-888 666 0951

Design China Tour!

Not find a wish tour? Select from A La Carte. We do the rest on your interest!

Home > Facts > Ethnic Groups

Ethnic Groups

Chinese population is made up of 56 ethnic groups. The Chinese government officially recognizes 55 national minorities except Han people. 55national minorities make up 8.41 percent of the total population but they are distributed over 50% of Chinese territory, mostly in the border regions. They are Mongolian, Hui, Tibetan, Uygur, Miao, Yi, Zhuang, Bouyi, Korean, Manchu, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazak, Dai, Li, Lisu, Wa, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, Mulam, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelo, Xibe, Achang, Pumi, Tajik, Nu, Ozbek, Russian, Ewenki, Benglong, Bonan, Yugur, Jing, Tatar, Drung, Oroqen, Hezhen, Moinba, Lhoba and Gelo.